Edukacja dla Pokoju

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

 

STATUT STOWARZYSZENIA “EDUKACJA DLA POKOJU”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą “Edukacja dla Pokoju”, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest pozarządowym, niebędącym jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku trwałym zrzeszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie ma na celu podejmowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zapewnienia edukacji osób, w szczególności dzieci i kobiet, które ze względów ekonomicznych, kulturowych lub politycznych zostały pozbawione możliwości zdobywania wiedzy. Ponadto Stowarzyszenie ma na celu poprawę sytuacji grup znajdujących się w trudnych warunkach bytowych. Stowarzyszenie podejmuje wyżej wymienioną działalność w przeświadczeniu, że podejmowane działania służą bezpośrednio budowaniu pokoju.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

1) finansowanie w całości lub w części kosztów budowy placówek oświatowych przeznaczonych dla dzieci z regionów najuboższych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej,

2) finansowanie w całości lub w części kosztów budowy placówek oświatowych w tych krajach, w których z przyczyn społeczno-politycznych lub ekonomicznych dzieci i młodzież nie mają zapewnionego powszechnego i równego dostępu do wykształcenia,

3) udzielania finansowego wsparcia placówkom oświatowym wymienionym w pkt 1 i 2 powyżej, przeznaczonego w szczególności na pokrycie kosztów ich funkcjonowania, prowadzenia programu dożywiania uczniów oraz zakupu pomocy naukowych i przyborów szkolnych,

4) fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży,

5) współpracę z instytucjami państwowymi, organami administracji, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w Polsce i za granicą, które prowadzą działalność w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

6) podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet,

7) poprawę sytuacji grup znajdujących się w trudnych warunkach bytowych,

8) organizowanie szkoleń, warsztatów i innych działań edukacyjnych oraz wizyt wymiany studyjnej o charakterze międzynarodowym,

9) działalność wydawniczą o charakterze edukacyjno-informacyjnym,

10) kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie statutowych celów realizowanych przez Stowarzyszenie (Statut § 9 pkt 1-9).

§ 10

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność, o której mowa w § 9.

 

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który popiera cele Stowarzyszenia określone w statucie.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i wspiera je poprzez opłacanie składki członkowskiej. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia w drodze porozumienia. Członek wspierający, jako osoba prawna, nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego i nie posiada głosu stanowiącego. Członkom wspierającym przysługuje jedynie głos doradczy.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Nabywanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje po zapoznaniu się ze statutem, a następnie poprzez złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji członkowskiej woli wstąpienia do Stowarzyszenia. Deklaracja powinna określać rodzaj członkostwa. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze pisemnej uchwały.

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek członka Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię,

3) popierać i czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia,

4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, a także stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia,

5) regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze władz Stowarzyszenia,

2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,

4) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 15

Każdy z członków bez względu na rodzaj członkostwa może opłacać składki w wysokości wyższej niż ustalona przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu przez:

1) dobrowolne wystąpienie złożone na piśmie Zarządowi,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy po uprzednim bezskutecznym upomnieniu,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a. i b. powyżej.

3) utratę praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

4) utratę osobowości prawnej członka wspierającego,

5) śmierć członka.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, w tym drogą poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wniosku członków Komisji Rewizyjnej.

3. Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie zmian w Statucie,

b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium,

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,

f) nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek członka Stowarzyszenia,

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu lub członków Zarządu,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i) ustalanie wysokości składek członkowskich.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności 2/3 głosów ogólnej liczby członków przy obecności nie mniej niż 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Zarząd jest organem koordynującym pracę Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Zarząd składa się z Prezesa i minimum jednego Wiceprezesa.

4. Prezesa i Wiceprezesów powołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Ten sam organ odwołuje Prezesa i Wiceprezesów.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) określanie strategii i kierunków działania Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) przyjmowanie nowych i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków Zarządu.

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku, lub na wniosek członka Zarządu w terminie 14 dni od złożenia wniosku. O terminie swoich posiedzeń Zarząd informuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolującym Stowarzyszenia i składa się z od dwóch do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i minimum jednego Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu bieżącej działalności Stowarzyszenia, gospodarki finansowej i pracy jego organów,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

d) kontrola terminowego płacenia składek,

e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Stowarzyszenia.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

2. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 27

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację na zasadach określonych w przepisach prawa.

4. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub Wiceprezesi Zarządu dwuosobowo.

6. Składki członkowskie są opłacane półrocznie w terminie do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego danego półrocza.

7. Zarząd może obniżyć wysokość składki członkowskiej w uzasadnionych przypadkach.

§ 29

W stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów, lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (“osoby bliskie”) zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na ich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na ich rzecz, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 30

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 22 pkt 5.

§ 31

Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.).

§ 32

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w trybie § 22 pkt 5 lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

wersja pdf