Edukacja dla Pokoju

Ramy prawne

Pomoc rozwojowa stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym w XXI wieku boryka się wiele krajów. Kraje biedne nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Pomoc Rozwojowa

 

Ramy prawne i kierunki pomocy, którą staramy się realizować wyznaczają m.in. następujące zasady i dokumenty:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Popmoc – “Dlaczego pomagamy” “Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych” – Rezolucja nr 55/2 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 8 września 2000 r.

Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych

W maju 2005 r., podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE (GAERC), Polska (podobnie jak dziewięć pozostałych “nowych” państw członkowskich) zobowiązała się do zwiększenia pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się do poziomu 0,17 % PNB do 2010 r. oraz uczynienia wszystkiego co możliwe, aby w 2015 r. współczynnik ten wynosił 0,33 % PNB.

czytaj

Polska pomoc zagraniczna obejmuje pomoc rozwojową, którą zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)(2)stanowią działania mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających się znajdujących się na liście krajów-biorców pomocy Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Commitee, DAC) OECD. Działania te muszą także wpisywać się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Deklaracji Milenijnej w 2000 r. (patrz Załącznik nr 1 Milenijne Cele Rozwoju).

Załącznik nr 1 Milenijne Cele Rozwoju

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) – darowizny i pożyczki przekazane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Pożyczki są liczone jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa tylko wtedy, gdy zawierają element darowizny o wartości przynajmniej 25% wartości pomocy.

czytaj

 

Edukacja Globalna

 

Edukacja globalna to wszystkie działania zmierzające do zwiększenia świadomości społeczeństwa nt. globalnego świata, globalnych procesów i wzajemnych zależności między społecznością, w której żyjemy a innymi narodami na świecie, a także mające na celu rozwijanie postaw w celu podejmowania przez społeczeństwo aktywności i działań na rzecz równości i sprawiedliwości na świecie wraz z poszanowaniem praw człowieka.

 

W ramach edukacji globalnej wyróżnić można m.in.:

 

  • Edukacja rozwojowa.
  • Edukacja wielokulturowa.
  • Edukacja międzykulturowa.
  • Edukacja o prawach człowieka.
  • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
  • Edukacja na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom.
  • Edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
  • Edukacja na rzecz równości płci.
  • Edukacja na rzecz sprawiedliwego handlu.