Edukacja dla Pokoju

Kontakt dla mediów

  • Zarz±d Stowarzyszenia:

Informacje prasowe

Materia³y pog³êbione

Publikacje

Wywiad Piotra Balcerowicza z Ahmedem Szahem Masudem, pocz±tek sierpnia 2001 (Hod¿a Bahauddin / Afganistan pó³nocny)

Piotr Balcerowicz: Jak by³o to mo¿liwe, ¿e poczynaj±c od pierwszej po³owy lat dziewiêædziesi±tych ruch talibów odniós³ tak wielki sukces? Jakie przede wszystkim czynniki by³y za to odpowiedzialne?
Ahmed Szah Masud: Jak sadzê, mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe czynniki, które przyczyni³y siê do sukcesu talibów. Przede wszystkim niestabilna sytuacja w samym Afganistanie po wycofaniu siê wojsk [radzieckich w 1989 roku – co da³o w rezultacie pocz±tek wojnie domowej – przyp. P.B.] i nienajlepsze stosunki, jakie zapanowa³y wówczas w ¶rodowisku samych mud¿ahedinów. (wiêcej >>>) 

Ksi±¿ka. Piotr Balcerowicz, “Afganistan. Historia-ludzie-polityka”

wydawca: Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, 2001, ISBN: 83-88938-00-2

Ksi±¿ka jest powie¶ciowym zapisem podró¿y po Afganistanie latem 2001 r. i wynikiem wypraw badawczych do Azji ¦rodkowej.
Bogato ilustrowana, zawiera szczegó³owe informacje nt. codziennych zwyczajów, obyczajowo¶ci, wierzeñ i zawi³o¶ci najnowszej polityki Afganistanu. Jej celem jest przybli¿enie kultury, dziejów i aktualnych problemów tego niezwyk³ego kraju, w którym krzy¿owa³a siê kultura grecka i indyjska, rzymska i chiñska, gdzie spotyka³ siê buddyzm i islam, którêdy wiód³ Szlak Jedwabny, sk±d siê wywodzi indyjska dynastia Wielkich Mogo³ów.
Czytelnik znajdzie w niej szczegó³owe kalendarium, które przybli¿y historiê Afganistanu, przede wszystkim zdarzenia ostatnich 22 lat.
W Dodatku zamieszczono pe³ny tekst wywiadu z Ahmedem Szahem Masudem, afgañskim bohaterem narodowym i charyzmatycznym przywódc±, zabitym przez terrorystów miesi±c pó¼niej, a tak¿e wywiady z prezydentem Afganistanu Burhanuddinem Rabbanim oraz Bismilll± Khanem, genera³em frontu kabulskiego.