Edukacja dla Pokoju

Pomagamy dzieciom w Tybecie

Pomó¿ zbudowaæ szko³ê w Tybecie – dowodem wdziêczno¶ci lokalnej spo³eczno¶ci tybetañskiej jest niezwykle cenna, zabytkowa sutra z Tybetu w piêknej oprawie dla Ciebie. Skontaktuj siê z nami (info@edukacjadlapokoju.org, p.balcerowicz@uw.edu.pl, tel. 0501 125 007) w tej sprawie.

  • E-mail:
  • E-mail:
  • Telefon komórkowy:+48 501 125 007

Zobacz film:

Mieszkañcy P³askowy¿u Tybetañskiego (¶rednia wysoko¶æ 4200 m. n.p.m.) prowadz± pasterski, wêdrowny tryb ¿ycia. Pod±¿aj± za stadami jaków i owiec w poszukiwaniu terenów zdatnych do wykarmienia zwierz±t. Przez wiêksz± czê¶æ roku zamieszkuj± w namiotach, a ich sta³e siedziby s± nêdzne, pozbawione elementarnych zdobyczy cywilizacyjnych. Brak o¶wiaty przekre¶la szanse na zmianê, na poprawê ¿ycia Tybetañczyków. Trudno¶æ le¿y nie tylko w braku szkó³, ale tak¿e wi±¿e siê z tym, ¿e dzieci wêdruj± ze swoimi tybetañskimi rodzicami i pomagaj± im w pasterstwie. Nie mog± wiêc opu¶ciæ rodzinnej wioski, by udaæ siê do szko³y w odleg³ym chiñskim mie¶ci. Aby je kszta³ciæ, trzeba umo¿liwiæ im zamieszkanie w miejscu nauki.

Syczuan, Tybet

W malutkiej miejscowo¶ci po³o¿onej we wschodniej czê¶ci wysokogórskiego stepu w regionie Syczuan, miejscowa spo³eczno¶æ tybetañska od trzech lat podejmuje godne wsparcia wysi³ki utworzenia „spo³ecznej szko³y” i przerwania beznadziejnego krêgu analfabetyzmu, w jakim przychodzi im trwaæ pokolenie po pokoleniu. Pocz±tkowo w oborze, a od zesz³ego roku w ma³ym, spo³ecznie wybudowanym pawilonie, trzydzie¶cioro dzieci nomadów mieszka i pobiera lekcje nauki czytania od dwóch mnichów buddyjskich z pobliskiego klasztoru. Z braku ksi±¿ek mnisi ucz± dzieci przynosz±c z klasztoru sutry – ¶wiête buddyjskie ksiêgi. Te stare manuskrypty i drzeworyty opisuj±ce nauki Buddy s± elementarzem i pierwsz± czytank± dzieci pasterzy tybetañskich.

Biedne datki miejscowej ludno¶ci i nieodp³atnie ¶wiadczona praca nie wystarczaj± do ukoñczenia budowy: pomieszczeñ klasowych, sal mieszkalnych i, co tak¿e wa¿ne, kwatery dla nauczyciela. Niektórych uczniów wspomagaj± rodzice, wielu innym trzeba dodatkowo zapewniæ wy¿ywienie na czas pobytu w szkole. Snuj±c marzenia, Tybetañczycy mówi± o sali z komputerami i kursach ekonomii dla doros³ych, ale rzeczywisto¶æ jest taka, ¿e nie starcza im nawet m±ki jêczmiennej na cangpa – m±czne kulki z herbaty i odrobiny jaczego mleka – na ten zwyk³y posi³ek biedaków.

Nauka

Pasterze i wie¶niacy nie produkuj± niczego atrakcyjnego, co mog³oby zapewniæ dodatkowy dochód. Brak wykszta³cenia uniemo¿liwia im dostosowanie siê do zmian, jakie niesie chiñska modernizacja. W rezultacie nie maj± szans ani na zachowanie swojej wspania³ej, wielowiekowej tradycji, ani na „unowocze¶nienie”. Pozostaje marginalizacja, bieda, a w koñcu zag³ada.

Ta ma³a spo³eczno¶æ nie dysponuje niczym warto¶ciowym, czym mog³aby odwdziêczyæ siê za pomoc. Tybetañczycy zdecydowali po¶wiêciæ jedn± z zabytkowych sutr, z których dzieci ucz± siê czytaæ. Postanowili przeznaczyæ j± na pomoc dla szko³y.

Czytanie z sutr

To niezwyk³e po¶wiêcenie z ich strony. W tradycji tybetañskiej sutry s± ¶wiête, s± czczone i nie mog± byæ podzielone ani rozproszone. Ale jeden z mnichów tak wyja¶ni³ tê pe³n± desperacji decyzjê: „Czy boddhisatwa (¶wiêty w religii buddyjskiej) mo¿e zabiæ cz³owieka? Oczywi¶cie, ¿e nie mo¿e. Zdarzy³o siê jednak kiedy¶ tak, ¿e boddhisatwa zabi³ cz³owieka, gdy¿ wiedzia³, ¿e ten pope³ni potworn± zbrodniê. W ten sposób ocali³ i przysz³ego winowajcê, i przysz³e ofiary. Mo¿na zatem czasami rozproszyæ sutrê, nie pope³niaj±c grzechu, je¶li cel jest wa¿niejszy ni¿ przewina”. Tym celem jest szko³a i przysz³o¶æ dzieci.

Tak wygl±da jedna z przekazanych nam sutr

Pañstwo za¶, w dowód wdziêczno¶ci za wsparcie tej akcji, mog± otrzymaæ czê¶æ tej zabytkowej sutry. Jest to wyraz zaanga¿owania i desperacji tybetañskich mieszkañców ma³ej górskiej wioski, którzy chc±, by ich dzieci mog³y siê uczyæ. Tym niepowtarzalnym i wysokiej klasy darem jest zabytkowa, oryginalna karta pochodz±ca ze starego manuskryptu tybetañskiego w wyj±tkowo eleganckiej oprawie. Mo¿e stanowiæ równie¿ niezwykle szlachetny i gustowny prezent. Wszystkie karty (indywidualnie numerowane) manuskryptu zosta³y uprzednio sfotografowane i udokumentowane.

Kwota zebrana dziêki tej akcji zostanie w ca³o¶ci przekazana na rzecz budowy szko³y spo³ecznej w Kham.

My – Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju – pragniemy wyraziæ nasze najszczersze podziêkowania Agencji Reklamowej RADNA Sp. z o.o. w Warszawie za ogromne zaanga¿owanie i przygotowanie tej akcji.

Pragniemy tak¿e podziêkowaæ za papier firmie Papirus Sp. z o.o.

O naszym projekcie pisz± tak¿e w Magazynie EuroStyl (nr 11/2009). Tre¶æ artyku³u dostêpna jest równie¿  tu .

Bardzo dziêkujemy Pañstwu za wsparcie akcji i wp³atê na konto:

  • Rachunek Nr:82 1600 1374 0003 0052 1297 6001
  • Bank:FORTIS BANK POLSKA SA, V O/Warszawa
  • Nazwa:Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”
  • Adres:ul. Niemcewicza 26/64, 02-306 Warszawa
  • Tytu³em:TYBET

Na skróty