Edukacja dla Pokoju

Podziêkowania

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju korzysta z nieodp³atnej pomocy prawnej pro publico bono pana mecenasa Krzysztofa Szredera, Kancelaria Adwokacka, ul. Pokorna 2 lok. 1201 (klatka 12), 00-119 Warszawa, www.jsadwokaci.pl – bardzo dziêkujemy!

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju korzysta z nieodp³atnej pomocy prawnej pro publico bono Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, www.hfhr.pl – bardzo dziêkujemy!

Podziêkowania dla naszych wspó³pracowników

VUSAF i Afghanistan Schulen

Gor±co dziêkujemy naszym przyjacio³om i partnerom z organizacji pozarz±dowych: – VUSAF (Union of Assistance for Schools in Afghanistan), Kabul, Afghanistan; – Stowarzyszenia Afghanistan-Schulen – Verein zur Unterstützung von Schulen in Afghanistan e.V., Oststeinbek, Niemcy (www.afghanistan-schulen.de).

Rahman Qul

Rahman Qul

Z ca³ego serca dziêkujemy naszemu przyjacielowi i wspó³pracownikowi, panu Rahmanqulowi (Andkhoi, Afganistan), który swoje wieloletnie zaanga¿owanie w odbudowê Afganistanu przyp³aci³ ¿yciem. Zosta³ zamordowany w lutym 2007 r. przez fundamentalistów islamskich. Zawsze pozostanie on w naszej pamiêci i naszych my¶lach. Dziêkujemy tak¿e jego rodzinie za ich zaanga¿owanie w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

 Czytaj wiêcej o Rahman Qulu 


Podziêkowania dla naszych sponsorów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Jako pomys³odawcy, twórcy i realizatorzy projektów edukacyjnych realizowanych przez nas osobi¶cie w okresie 2005-2007 (w tym budowa trzech budynków szkolnych) pragniemy wyraziæ gor±ce podziêkowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, g³ównemu darczyñcy. Bez pomocy MSZ (dotacja nr R/11/19/2005, dotacja nr PZ/96/36/2006), jak± uzyska³y nasze projekty realizowane pod szyldem "Szko³y dla Pokoju", nie byliby¶my w stanie zrealizowaæ naszych zamierzeñ. Pomoc ze strony MSZ zosta³a udzielona modelowo. Wierzymy, ¿e dziêki tej wspó³pracy bêdziemy mogli kontynuowaæ nasz± pomoc edukacyjn± i humanitarn± w odbudowie Afganistanu a tak¿e w innych regionach ¶wiata.

Magazyn EuroStyl

Dziêkujemy gor±co Magazynowi EuroStyl ( www.e-eurostyl.pl ) za wsparcie naszej dzia³alno¶ci.

Agencja Reklamowa DSK

Dziêkujemy gor±co Agencji Reklamowej DSK ( www.dsk.com.pl ) za wieloletni± pomoc w przygotowywaniu i druku materia³ów promocyjnych oraz za opracowanie i druk kalendarza na 2010.

Agencja Reklamowa RADNA

Bardzo dziekujemy Agencji Reklamowej RADNA ( www.radna.pl ) za za wsparcie naszej dzialalno¶ci i za wspania³± oprawê sutr tybetañskich.

 

Drukarnia TORRO

Gor±co dziêkujemy drukarni TORRO ( www.torro.pl ) za wieloletni± wspó³pracê i druk materia³ów promocyjnych.

 


Podziêkowania dla nas

List od Pana Zabiullaha Azizi, Dyrektora Krajowego VUSAF na Afganistan

(t³umaczenie listu:)

30 wrze¶nia 2007 r. VUSAF

Dyrektor Krajowy: Zabiullah Azizi
VUSAF Union of Assistance for Schools in Afghanistan
Kabul, Afghanistan

Pan Piotr Balcerowicz 
Edukacja dla Pokoju
Warszawa
Polska

Drogi Panie Piotrze,

Jestem bardzo szczê¶liwy z wiadomo¶ci o za³o¿eniu przez Pana i Pana zespó³ nowego stowarzyszenia pod nazw± "Edukacja dla Pokoju". Oczywi¶cie wielk± przyjemno¶ci± by³o równie¿ pracowaæ z Panem i Pana zespo³em, kiedy dzia³ali¶cie pod nazw± "Szko³y dla Pokoju".

W ostatnim czasie dwie nowe szko³y, której budowê rozpoczêto w ubieg³ym roku dziêki polskim funduszom, mia³y swoj± inauguracjê i aktualnie korzystaj± ju¿ z nich uczniowie, a co najwa¿niejsze, s± bardzo zadowoleni z naszej wspólnej pracy. Oprócz tego inne nasze projekty, takie jak budowa nowej szko³y w Mohmandan w 2005 roku oraz uczestnictwo polskich wolontariuszy, którzy uczyli w naszym centrum edukacyjnym w Andkhoi, okaza³y siê sukcesem, a my byli¶my bardzo zadowoleni ze wspó³pracy z Panem i Pana zespo³em.

Wci±¿ zachodzi wielka potrzeba dalszego wspierania naszego kraju i jako dyrektor Stowarzyszenia Pomocy dla Szkó³ w Afganistanie otrzymujê wci±¿ nowe pro¶by i propozycje budowy szkó³ i zaopatrzenia w przybory szkolne. Ja i mój ca³y zespól bêdziemy bardzo szczê¶liwi z mo¿liwo¶ci dalszej wspó³pracy z Pañstwem. Bez znaczenia jest to, pod jak± nazw± pracujecie, dla nas wa¿ny jest zespó³ oraz Wasze do¶wiadczenie i wiedza, któr± posiadacie o naszym kraju. Tak wiêc zawsze mo¿ecie na nas liczyæ. Mam nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie bêdziecie mogli wznowiæ swoj± dzia³alno¶æ.

Z najlepszymi pozdrowieniami

Zabiullah Azizi


 

Departament Wspó³pracy Rozwojowej MSZ zaprasza do korzystania z nowego serwisu internetowego  www.polskapomoc.gov.pl . Na stronie znajduj± siê aktualne informacje dotycz±ce dzia³añ z zakresu polskiej pomocy zagranicznej. Serwis informuje, jak wzi±æ udzia³ w konkursach MSZ i uzyskaæ grant na projekty, dostarcza informacji o mo¿liwo¶ciach finansowania projektów ze ¶rodków Komisji Europejskiej. Za po¶rednictwem nowego serwisu zapraszamy do podzielenia siê z nami opiniami na tematy zwi±zane z pomoc± rozwojow±. Wiêcej informacji na stronie oraz pod adresem polskapomoc@msz.gov.pl.