Edukacja dla Pokoju

Kim jeste¶my

 

Prezes Zarz±du – Piotr Balcerowicz

Dr hab. Piotr Balcerowicz, prof. SWPS – filozof, orientalista i kulturoznawca, pracownik Wydzia³u Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej, cz³onek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi³ wyk³ady na uniwersytetach zagranicznych m.in. w Niemczech, USA, Szwajcarii, Austrii, W³oszech, Wielkiej Brytanii i Japonii. W ramach wypraw badawczo-naukowych odwiedzi³ kilkadziesi±t krajów, g³. Azji i Afryki. Od lat prowadzi badania terenowe w Azji ¦rodkowej.
www.orient.uw.edu.pl/balcerowicz

 • Telefon komórkowy:+48 501 125 007
 • Telefon stacjonarny:+48 22 4086426
 • E-mail:
Wiceprezes Zarz±du – Anna Pietruczuk

Anna Pietruczuk – orientalista, specjalista ds. stosunków miêdzynarodowych – absolwentka Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe w zakresie audytu w instytucjach publicznych i prywatnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odby³a studia jêzykowe w Mongolii, uczestniczy³a w programach naukowo-badawczych w Kirgistanie, Tad¿ykistanie, Azerbejd¿anie, Armenii i Gruzji. Sta¿ystka Komisji Europejskiej w Brukseli (Dyrektoriat Rolnictwa). Zna kilka jêzyków obcych (angielski, francuski, rosyjski, mongolski). Koordynator dotychczasowych projektów budowlanych w Afganistanie. Obecnie jako pracownik administracji pañstwowej zajmuje siê pomoc± unijn± dla polskiego rolnictwa, obszarów wiejskich i rybo³ówstwa.

 • E-mail:
Cz³onek Zarz±du – Anna Awdiejewa

Pochodzi ze Lwowa 🙂 Absolwentka Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Szko³y Nauk Spo³ecznych Polskiej Akademii Nauk. Ponadto pisze drug± pracê magistersk± w Studium Europy Wschodniej UW (specjalizacja: Rosja-Azja Centralna-Kaukaz). Obecnie, jako pracownik administracji pañstwowej, zajmuje siê wspó³prac± miêdzynarodow±.

 • Telefon komórkowy:+48 504 570 859
 • E-mail:
Cz³onek Zarz±du – Piotr Boruszkowski

Piotr Boruszkowski, 30 lat, dziennikarz prasowy i telewizyjny. Ukoñczy³ Stosunki Miêdzynarodowe i Dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilku lat wspó³pracuje z Telewizj± Polsk±. Przygotowuje reporta¿e i filmy dokumentalne. Realizowa³ filmy miêdzy innymi w Gruzji, Armenii i Afganistanie. Mi³o¶nik podró¿y i w³oskiej kuchni…:)

 • Telefon komórkowy:+48 694 211 750
 • E-mail:

 

Si³± Stowarzyszenia jest nasza ró¿norodno¶æ. W¶ród nas s± osoby o bardzo wielu zainteresowaniach i zawodach: profesorowie i wyk³adowcy akademiccy, dyplomaci, orientali¶ci, kulturoznawcy, ekonomi¶ci, dziennikarze, informatycy, urzêdnicy administracji pañstwowej, studenci ró¿nych kierunków itp. Dziêki temu bogactwu posiadanych przez nas umiejêtno¶ci i do¶wiadczeñ jeste¶my w stanie nawi±zywaæ i rozwijaæ wspó³pracê z przedstawicielami ró¿nych pañstw, samodzielnie zadbaæ o wszelkie sprawy formalno-prawne Stowarzyszenia i co najwa¿niejsze sprawnie i profesjonalnie przygotowywaæ oraz realizowaæ poszczególne projekty.

Cieszymy siê bardzo, ¿e do naszego Stowarzyszenia nale¿± przedstawiciele ró¿nych krajów: Afganistanu, Uzbekistanu, Ukrainy i, oczywi¶cie, Polski.

Wspó³pracujemy ze wszystkimi, którzy chc± pomóc innym i czuj±, ¿e mimo wielu trudno¶ci jest to mo¿liwe.

Pracujemy ca³kowicie spo³ecznie. Dzia³alno¶ci w Stowarzyszeniu nie traktujemy jako ¼ród³a dochodu, lecz jako mo¿liwo¶æ pomocy innym ludziom, po¶wiêcenia naszych umiejêtno¶ci i zdolno¶ci na rzecz tych, którzy bardzo tego potrzebuj±. Pracuj±c w Stowarzyszeniu mamy poczucie, ¿e nasz wolny czas spêdzamy nie tylko w przyjemny sposób, ale tak¿e warto¶ciowy i po¿yteczny.

Nasze Stowarzyszenie powsta³o w lipcu 2007r. Wcze¶niej, od 2002r., wiêkszo¶æ z nas dzia³a³a pod nazw± Stowarzyszenie “Szko³y dla Pokoju”. Teraz pod nowym szyldem “Edukacja dla Pokoju” i z rozszerzonym zakresem dzia³añ bêdziemy pracowaæ jeszcze sprawniej, jeszcze skuteczniej. W naszym nowym Stowarzyszeniu pracuj± osoby, które by³y pomys³odawcami i twórcami i bezpo¶rednimi wykonawcami projektów realizowanych w Afganistanie dotycz±cych budowy kompleksów szkolnych w Mohmandanie i Qaramqul.

Idea tego typu dzia³alno¶ci edukacyjnej powsta³a w samym Afganistanie latem 2001 r. – jeszcze za czasu re¿imu talibów – podczas podró¿y badawczej jednego z nas, naukowca i wyk³adowcy Uniwersytetu Warszawskiego, zaproszonego do Afganistanu przez legendarnego Ahmada Szacha Masuda (o Ahmadzie Szachu Masudzie czytaj na stronach:  Wikipedii  oraz  naszej stronie ). Po otwartym wyk³adzie na Uniwersytecie Warszawskim, po¶wiêconym ówczesnej sytuacji w Afganistanie, idea ta przyci±gnê³a kolejne osoby, które uzna³y, ¿e ideê tê nale¿y wesprzeæ. W rezultacie w 2002r. utworzyli¶my Stowarzyszenie “Szko³y dla Pokoju”, wymy¶lili¶my mu nazwê i realizowali¶my jego projekty. Gdy w 2003 roku ówczesny prezes Stowarzyszenia przebywa³ jako profesor na Uniwersytecie w Hamburgu, nawi±zali¶my osobiste kontakty i blisk± wspó³pracê z organizacj± pozarz±dow± Afghanistan-Schulen z Hamburga, z któr± do tej pory zrealizowali¶my wiele naszych projektów.

Do nas do³±czy³y tak¿e osoby, które w 2006r. – jako wolontariusze w ramach projektu wspó³finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – mia³y okazjê uczyæ afgañskie dzieci obs³ugi komputerów oraz jêzyka angielskiego. Obecnie nasze grono poszerza siê o osoby, które maj± nieco wolnego czasu, du¿o pomys³ów i chêci do aktywno¶ci na rzecz edukacji w krajach Po³udnia. Jeste¶my otwarci na wspó³pracê z osobami, które mog± pochwaliæ siê do¶wiadczeniami w pracy w organizacjach pozarz±dowych jak i tymi, którzy nigdy nie mieli styczno¶ci z tego rodzaju dzia³alno¶ci±, a którzy posiadaj± kwalifikacje przydatne w naszej dzia³alno¶ci pomocowej. Cenimy ka¿d± aktywno¶æ, polegaj±ca zarówno na przygotowaniu i realizacji du¿ych projektów jak i pomoc w tak zwyk³ych i prozaicznych zajêciach jak przyk³adowo pakowanie materia³ów dydaktycznych przeznaczonych do wysy³ki.

 

Wydarzenia z ¿ycia Stowarzyszenia

Apel do ministra (pomoc dla Afryki Subsaharyjskiej)

 • Pe³ny tekst apelu do ministra
 • Obejrzyj otwarcie naszej kliniki weterynaryjnej

  Wygrali¶my kolejny konkurs MSZ

  28 lutego 2011 r. MSZ og³osi³o wyniki konkursu na realizacjê zadania “Pomoc rozwojowa 2011”. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju uzsyka³o dofinansowanie trzech projektów:
  1. „Wspieranie dobrego rz±dzenia w Afganistanie poprzez rozwój edukacji (rozbudowa szko³y w Heracie)” w wysoko¶ci 555 204 PLN.
  2. „Walka z ubóstwem i g³odem poprzez poprawê jako¶ci edukacji w zakresie ochrony ro¶lin w prowincji Herat (rozbudowa kliniki uniwersyteckiej)” w wysoko¶ci 455 469 PLN.
  3. „Poprawa edukacji i ochrony zdrowia w Burkina Faso (budowa centrum szkolno-edukacyjnego i g³êbinowego ujêcia wody pitnej oraz szkolenia zdrowotne w miejscowo¶ci Pobe Mengao)” w wysoko¶ci 502 457 PLN.

  Informacja o wynikach konkursu MSZ:
  www.msz.gov.pl/files/docs/konkursy/20110228POMOC/ogloszenie_o_wynikach_pr_2011.pdf

  AFGANISTAN W POWIÊKSZENIU

  Zapraszamy serdecznie na “AFGANISTAN W POWIÊKSZENIU” – kolejn± imprezê z cyklu “Azja i Pacyfik w Powiêkszeniu” organizowanego przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Klubu Powiêkszenie. Program imprezy znajdziesz  tu .

  Debata: Skuteczne strategie edukacyjne w realizacji projektów pomocy rozwojowej

  6 maja 2010 wziêlismy udzia³ w sesji, jaka siê odby³a w w Pa³acu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, pt. “Skuteczne strategie edukacyjne w realizacji projektów pomocy rozwojowej”. Program sesji znajdziesz  tu .

  Edukacja dla Pokoju w FOLK OFF

  2 maja br. w studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutos³awskiego, o godz. 20, na wspólnym, kooperacyjnym koncercie wyst±pi± dwie niezwyk³e ekipy: DHOAD Gypsies from Rajasthan z Indii i Orkiestra RIVENDELL z Polski. My te¿ bêdziemy tam mieli co¶ do powiedzenia 😉 …

  Debata: Czy Polska skutecznie wykorzystuje zaanga¿owanie w Afganistanie?

  11 marca wziêlismy udzia³ w sesji zorganizowanej przez: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, NATO, Public Diplomacy Division Ambasada USA w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski. Program Debaty znajdziesz  tu .

  Wygrali¶my kolejny konkurs MSZ

  25 lutego 2010 r. MSZ og³osi³o wyniki konkursu na realizacjê zadania “Pomoc zagraniczna 2010”. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju uzsyka³o dofinansowanie projektu “Walka z ubóstwem i g³odem poprzez poprawê jako¶ci edukacji w zakresie rolnictwa w prowincji Herat (budowa uniwersyteckiej kliniki weterynaryjnej)” w wysoko¶ci 428 236,00 PLN:

  Informacja o wynikach konkursu MSZ

  Patrz tak¿e informacje prasowe:
   onet.pl 
   money.pl 
   gazeta wyborcza 

  Nasz film w TVP

  9 lutego (wtorek) o godzinie 21.55 (powtórka 10 lutego – ¶roda godzina 15.40) w TV Polonia mia³a miejsce emisja filmu o naszej dzia³alno¶ci w Afganistanie “1388 – kroniki afgañskie”.

  Pisz± o nas w Du¿ym Formacie

  W numerze Du¿ego Formatu z dnia 05.12.2009, w artykule naszego Prezesa, Piotra Balcerowicza pt. “Kalaszowie. S±siedzi talibów” przeczytaæ mo¿ecie o barwnym plemieniu Ka³aszów i jednym z naszych projektów. Pe³na tre¶æ artyku³u dostêpna jest  tu .

  Pisz± o nas w Newsweeku

  W numerze Newsweeka z dnia 15.10.2009, w artykule Moniki Rêba³y pt. “Poland, nie Holland” mo¿na przeczytaæ o naszych akcjach pomocowych. Pe³na tre¶æ artyku³u dostêpna jest  tu .

  Zbiórka dla Tybetu

  Dok³adnie 5 113,12 z³ uda³o siê zebraæ podczas aukcji charytatywnej na rzecz szko³y dla dzieci tybetañskich w ChRL . Akcjê zorganizowa³ w maju 2009 roku Instytut Badañ nad Cywilizacjami oraz Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz±dzania (WSIiZ) w Rzeszowie  (wiêcej >>>) 

  Posiadamy status organizacji po¿ytku publicznego

  Decyzj± s±du z dnia 31.01.2008 uzyskali¶my status organizacji po¿ytku publicznego. Zgodnie z Ustaw±, pocz±wszy od 2009 roku bêdziemy uprawnieni do przyjmowania wp³at z tytu³u 1% PIT dla OPP. Jak przekazaæ 1%

  Wizyta u Ambasadora Afganistanu

  Stowarzyszenie „Edukacja dla Pokoju” stara siê utrzymywaæ dobre i przyjazne kontakty z dyplomatami krajów, do których Stowarzyszenie kieruje swoj± pomoc.  (wiêcej >>>) 

  Inauguracja roku szkolnego w naszych nowych szko³ach w Afganistanie

  W wybudowanym przez nas zespole szkó³ w Qaramqul odby³a siê uroczysta inauguracja roku szkolnego. O projekcie budowy szkó³ w Qaramqul czytaj:  (wiêcej >>>) 

  Udzia³ w Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej

  W dniu 22 wrze¶nia 2007 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odby³o siê Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej organizowane przez Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do wziêcia udzia³u w Forum zaproszone zosta³o tak¿e i nasze Stowarzyszenie, dziêki czemu mieli¶my okazjê zaprezentowaæ swoj± dzia³alno¶æ i podzieliæ siê do¶wiadczeniami z innymi organizacjami.  (wiêcej >>>) 

  Dokumentacja

   

  Statut Stowarzyszenia
  Raporty i sprawozdania Stowarzyszenia