Edukacja dla Pokoju

Jak mo¿esz pomóc

Masz pomys³, komu i jak pomóc?
Znasz konkretne potrzeby?
Masz kontakty?
Masz ¶rodki i pieni±dze, lub znasz kogo¶, kto je ma?
Czujesz i masz potrzebê dzia³ania?!
Chcesz wykorzystaæ swoj± wiedzê i kontakty by pomagaæ innym?!
Chcesz zorganizowaæ imprezê, koncert itp., z której dochód zostanie przeznaczony na nasze projekty w Afganistanie?
Chcesz zorganizowaæ zbiórkê na rzecz Afganistanu, szko³y w Afryce itp.?

Zadzwoñ, napisz maila ( kontakt ), przyjd¼ na spotkanie stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju”. Czêsto drobne gesty i dzia³ania potrafi± zmieniæ otaczaj±ca nas rzeczywisto¶æ…

1% dla Organizacji Po¿ytku Publicznego

Pocz±wszy od 2009 roku (zgodnie z obowi±zuj±c± Ustaw±) bêdziemy przyjmowaæ wp³aty z tytu³u 1% podatku nale¿nego, przekazywanego dla organizacji po¿ytku publicznego.

W zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28) podajemy nazwê organizacji (Nazwa OPP): Stowarzyszenie „Edukacja dla Pokoju” oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru S±dowego (Numer KRS): 0000288346. W kolejnym polu wpisujemy kwotê (Wnioskowana kwota), któr± planujemy przekazaæ. Kwota nie mo¿e przekraczaæ 1 % podatku nale¿nego, wynikaj±cego z zeznania podatkowego, po zaokr±gleniu do pe³nych dziesi±tek groszy w dó³.

Urz±d skarbowy przeka¿e pieni±dze na nasze konto w terminie do 3 miesiêcy, potr±caj±c z wyliczonej kwoty koszty przelewu.

Pamiêtajmy, ¿e 1% mo¿emy przekazaæ dowolnej organizacji, która ma status organizacji po¿ytku publicznego i znajduje siê na li¶cie og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, podatnik nie mo¿e podzieliæ swojego 1% miêdzy kilka organizacji, 1% mo¿na przekazaæ tylko w zeznaniach podatkowych z³o¿onych w terminie.

Darowizna

INFORMACJA dotycz±ca mo¿liwo¶ci odliczenia darowizny na rzecz organizacji prowadz±cych dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego

Przypominamy, ¿e zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.Nr 80 poz. 350) o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r., mo¿na odliczyæ wydatki z tytu³u darowizn na rzecz organizacji prowadz±cych dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listê organizacji po¿ytku publicznego). Wysoko¶æ w/w darowizny nie mo¿e przekroczyæ w roku podatkowym kwoty stanowi±cej 6% dochodu.

Podstaw± odliczenia darowizny jest wy³±cznie przelew lub wp³ata na rachunek bankowy. Wymagane s± zatem dowody dokonanych wp³at (przekazy bankowe / pocztowe) a w przypadku przelewu – wyci±gi bankowe.

Zbieramy:

  • ¶rodki finansowe (wp³aty na konto)
  • materia³y biurowe, w tym zeszyty, notatniki, papier, d³ugopisy, pisaki, kredki itp.
  • przybory do rysowania dla dzieci
  • materia³y kartograficzne (mapy itp.)
  • ksi±¿ki i podrêczniki szkolne w jêzykach obcych, g³ównie podrêczniki do jêzyka angielskiego
  • sprzêt komputerowy i drukarki

Szukamy:

  • powierzchni magazynowej (na terenie Warszawy lub okolicy)
  • firmy spedycyjnej (na terenie Polski)
  • techników komputerowych, którzy mog± siê zaj±æ napraw± u¿ywanych komputerów i przygotowaniem ich do wysy³ki
  • lekkiej maszyny do g³êbokich odwiertów (studnie g³êbinowe)