Edukacja dla Pokoju

Edukacja na fali w Sudanie Południowym

W ramach prowadzonych działań zostanie zrealizowany cykl pięciu miesięcznych szkoleń profesjonalnych kadr dziennikarskich Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju otrzymało dotację na projekt „Edukacja na fali. Wsparcie merytoryczne i techniczne rozwoju edukacyjnego reportażu radiowego i edukacji poprzez radio w Sudanie Południowym” w ramach programu „Polska Pomoc rozwojowa 2013” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji zawodowej i podniesienia kompetencji dziennikarzy w Sudanie Południowym oraz poprawi jakość programów o charakterze edukacyjnym, emitowanych w lokalnych rozgłośniach radiowych. To zaś przyczyni się do edukacji i aktywizacji społecznej mieszkańców Sudanu Południowego, dla których radio jest podstawowym źródłem informacji. Wiedzę czerpie z niego ponad trzy czwarte społeczeństwa.

Istotnym elementem projektu jest również transfer polskich doświadczeń – wykorzystanie doświadczenia polskich reportażystów i ekspertów w zakresie filozofii politycznej i praw człowieka i tym samym podniesienie kompetencji wykładowców dziennikarstwa z Uniwersytetu w Dżubie. W ramach prowadzonych działań zostanie zrealizowany cykl pięciu miesięcznych szkoleń profesjonalnych kadr dziennikarskich. W pięciu kluczowych prowincjach Sudanu Południowego zostanie wyszkolonych pięćdziesięciu dziennikarzy z rozgłośni lokalnych.

Podczas miesięcznych warsztatów reporterzy radiowi otrzymają intensywny trening z zakresu dziennikarstwa radiowego oraz produkcji radiowej przeprowadzony przez dwójkę dziennikarzy – reportażystów z ogromnym doświadczeniem oraz specjalistę w zakresie produkcji radiowej. Efektem warsztatów będą reportaże radiowe o charakterze edukacyjnym wyróżniające się wysoką jakością i profesjonalną produkcją. Ich tematyka ściśle będzie związana z aktualnymi problemami i wyzwaniami najmłodszego społeczeństwa na świecie. A są nimi: Integracja społeczna, przeciwdziałanie trybalizmowi oraz zapobieganie napięciom i konfliktom między grupami etnicznymi; Ochrona zdrowia; Ochrona środowiska; Rozwój rolnictwa; Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości; Rozbrojenie ludności cywilnej; Grupy defaworyzowane. Reportaże, które zostaną wyprodukowane w ramach prowadzonych warsztatów znacznie przyczynią się do wzmocnienia inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone dwutygodniowe warsztaty dla wykładowców dziennikarstwa z Uniwersytetu w Dżubie poruszające następujący tematy: prawa człowieka, filozofia polityczna (zasady demokracji, państwa prawa, praw obywatelskich, granic władzy itp.), rozwiązywanie konfliktów, prawo prasowe i analiza ustawy medialnej obowiązującej w Sudanie Południowym, wstęp do montażu dźwięku i obrazu, nowe media.Dzięki temu projekt przyczyni się do podniesienia ich kompetencji i efektywności w nauczaniu studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Dżubijskiego.

Wybrane reportaże wyprodukowane w ramach warsztatów przez sudańskich dziennikarzy będą emitowane w paśmie Studia Reportażu na antenie Jedynki i Trójki Polskiego Radia. W trakcie realizacji projektu zostanie również przygotowany film dokumentalny w ramach komponentu edukacja globalna.

Działanie realizowane w ramach komponentu edukacji globalnej przyczyni się do uświadomienia polskiemu społeczeństwu współzależności globalnych i kształtowaniu postaw sprzyjających reedukacji ubóstwa na świecie. Będą one przełamywały istniejące stereotypy i uprzedzenia oraz przedstawiały wyzwania współczesnego świata z perspektywy mieszkańców globalnego Południa.

Koordynatorką projektu jest Aleksandra Minkiewicz.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

 

polska pomoc