Edukacja dla Pokoju

Wspieramy edukację

Tam, gdzie domy ulepione są z gliny, gdzie okna nie mają szyb tylko porwaną folię, gdzie ludzie nie potrafią czytać i pisać, gdzie na ulicy padają strzały, gdzie ludzie nie mają perspektyw… Tam dzieci idą na wojnę bo nie ma szkoły… Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Wspieramy edukację

Edukacja to klucz do poprawy poziomu życia, rozwoju i pokoju. Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa zwiększa szanse na długotrwały pokój i może skutecznie zapobiegać konfliktom.

Stabilna sytuacja w krajach rozwijających się ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszego kontynentu, w tym Polski.

Bez wykształcenia, przynajmniej na podstawowym poziomie, nie jest możliwy samodzielny rozwój wielu krajów pozaeuropejskich. Jeśli dzisiaj młodzież tych krajów zdobędzie odpowiednią wiedzę i wykształcenie, w przyszłości będzie w stanie pozytywnie zmieniać otaczającą ją rzeczywistość i zaspokajać swoje potrzeby bytowe.

Wspieranie edukacji to bezpośrednia inwestycja w przyszły długookresowy rozwój poszczególnych krajów, a nie tylko doraźna pomoc.

Często nasze projekty powstają w regionach zamieszkiwanych przez zwaśnione grupy religijne lub plemienne: sprawnie się nam udaje angażować je do współpracy, przez co wcześniejsze napięcia znikają.

Jak dowodzą nasze osiągnięcia, jesteśmy niezwykle sprawni i efektywni: nasz liczebnie niewielki zespół skutecznie realizuje wiele pokaźnych projektów i pokazuje, że nawet kilka lub kilkanaście osób może zmieniać świat na lepsze.

Jak działamy

Żadnych wartości nie można wprowadzać siłą.

My nie mówimy, co dobre, a co złe. Naszym zdaniem sama edukacja i wiedza o świecie udziela odpowiedzi na te pytania i pomaga dokonywać właściwych wyborów, które zależą od realiów w danej kulturze.

Nawiązujemy bezpośrednie bliskie kontakty z mieszkańcami krajów, w których realizujemy nasze projekty w Azji i Afryce. Dzięki naszej pracy, bezpośrednim i osobistym więziom oraz dzięki wymianie myśli, świat zachodni staje się im dużo bliższy, przyjazny i zrozumiały.

W naszych działaniach nie zapominamy o Polsce. W projekty wolontariackie angażujemy młodzież szkolną i studentów. Pomoc niesiona innym kształci w nich postawę obywatelską, uczy odpowiedzialności i daje doświadczenie nieocenione w przyszłej pracy zawodowej.

Nie prowadzimy rozdawnictwa. Nasze projekty służą przede wszystkim aktywizowaniu lokalnych środowisk, a przy realizacji naszych projektów ściśle współpracujemy z lokalnymi partnerami. Pozwala nam to na wymianę doświadczeń, lepsze rozeznanie w potrzebach lokalnych społeczności i wzajemne wsparcie.

Wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania. Dzięki temu nasze działania są jeszcze bardziej efektywne i jesteśmy w stanie skutecznie poznać rzeczywiste potrzeby. Wszędzie tam, gdzie działamy, korzystamy z naszych akademickich doświadczeń badawczych i naukowej wiedzy kulturoznawczej czy etnologicznej. Wnikliwie studiujemy kulturę, obyczajowość i realia, dzięki czemu sprawnie poruszamy w odległych kulturach.