Edukacja dla Pokoju

Projekty Stowarzyszenia

Projekty zrealizowane

Budowa zawodowej szko³y rolniczej w Mazar-i Szarif (Afganistan)

Wiosn± 2008 roku rozpoczê³a siê budowa dodatkowego budynku Wy¿szej Zawodowej Szko³y Rolniczej w Mazar-i Szarif. Ju¿ na pocz±tku 2007 roku rozpoczêli¶my przygotowania do budowy zawodowej szko³y rolniczej oraz internatu w Mazar-i Szarif. Projekt jest bliski ukoñczenia. Przygotowali¶my szczegó³owy projekt budowlany we wspó³pracy z naszymi dotychczasowymi partnerami…  (wiêcej >>>) 

Nowy budynek dla centrum komputerowego dla Kalaszy w Hindukuszu

Dla fascynuj±cego i gin±cego plemienia Kalaszów , których tradycja liczy sobie 3-4 tysi±ce lat, a którzy zamieszkuj± odleg³e i trudno dostêpne doliny gór Hindukuszu na pograniczu pakistañsko-afgañskim, Edukacja dla Pokoju stworzy³a w 2009 roku centrum komputerowe…  (wiêcej >>>) 

Budowa uniwersyteckiej kliniki weterynaryjnej dla Uniwersytetu w Heracie (Afganistan)

Projekt jest wspó³finansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010r. Projekt przewiduje budowê dwukondygnacyjnego budynku kliniki weterynaryjnej dla Uniwersytetu w Heracie (Afganistan). Jego realizacja przewidziana jest na rok 2010. EdP wychodzi tu naprzeciw zapotrzebowaniu Wydzia³ ou Rolnictwa Uniwersytetu w Heracie, a projekt zosta³ opracowany w ¶cis³ym porozumieniu z w³adzami uniwersyteckimi.  (wiêcej >>>) 

Budowa kompleksu szkolnego dla ch³opców i dziewcz±t w Heracie (Afganistan)

W ramach programu “Polska pomoc” nasze stowarzyszenie otrzyma³o z polskiego MSZ dotacjê w wysoko¶ci 729506.60 Z³ na budowê kompleksu szkolnego dla 1500 dziewcz±t i ch³opców w Heracie.  (wiêcej >>>) 

Budowa budynku dla centrum komputerowego dla Kalaszy we wsi Krakal, Dolina Mumuret (Bumburet), Okrêg Czitral w Pakistanie

W okresie sierpnieñ-wrzesieñ 2009 Edukacja dla Pokoju zakupi³a nowe komputery, drukarê laserow±, cyfrowy aparat fotograficzny do dokumentacji i inny sprzêd elektroniczny na potrzeby stworzonego przez nas centrum komputerowego we wsi Krakal, Dolina Mumuret (Bumburet), Okrêg Czitral w Pakistanie. S± to pierwsze komputery, jakie posiadaj±  Kalasze .  (wiêcej >>>) 

Dzia³aj±c pod szyldem stowarzyszenia ”Szko³y Dla Pokoju” zrobili¶my:

Szko³a w Mohmandan

Budowa szko³y dla dziewcz±t w miejscowo¶ci Mohmandan (Prowincja Balch, Afganistan Pó³nocny). Budynek sk³ada siê z jedenastu pomieszczeñ: 9 klas, biuro/pokój nauczycielski oraz biblioteka/magazyn. Powierzchnia ca³o¶ciowa wynosi 1 932 m kwadratowe, w tym powierzchnia dydaktyczna-u¿ytkowa: 1200 m kwadratowych. Szko³a docelowo pomie¶ci 500 osób. Projekt ukoñczono w marcu 2006r. (wiêcej >>>) 

Kompleks szkolny (2 szko³y) w Qaramqul

Budowa kompleksu szkolnego i zbiorników wodnych w Afganistanie (Qaramqul, prowincja Farjab, p³n.-zach. Afganistan). Kompleks umo¿liwia naukê dla ok. 2000 uczniów. Realizacja projektu obejmowa³a: budynek szko³y, w której mie¶ci siê szko³a podstawowa, gimnazjum i liceum w Qaramqul (Qaramqul High School),budynek szko³y, w której mie¶ci siê szko³a podstawowa i gimnazjum (Nasswan Yusuf Merzaiee) dla dziewcz±t w Qaramqul, teren rekreacyjno-sportowy, zbiorniki na wodê z filtrem uzdatniaj±cym wodê do picia, wyposa¿enie i materia³y dydaktyczne, dostarczenie wyposa¿enia obu szkó³ w materia³y dydaktyczne.  (wiêcej >>>) 

Budowa kompleksu szkolnego w Zendad¿an (Zenda Jan, Afganistan)

W pa¼dzierniku 2008 roku rozpoczê³a siê budowa szko³y dla dziewcz±t w prowincji Zended¿an a ju¿ 6 listopada ukoñczono budowê fundamentów. Jeszcze w 2006 roku rozpoczêli¶my przygotowania do budowy kompleksu szkolnego dla ok. 2500 dziewcz±t w miejscowo¶ci Zendad¿an (Zenda Jan) ko³o Heratu [zachodni Afganistan]. Przygotowali¶my szczegó³owy projekt budowlany we wspó³pracy z organizacj± Women for Afghan Women (wiêcej >>>) 

Projekty wolontariackie 2006

wolontariusze Stowarzyszenia (w ramach projektu pomocowego MSZ 2006 w Afganistanie) pracowali ucz±c jêzyka angielskiego, podstaw metodyki nauczania oraz informatyki. Dla wielu uczestników kursów by³ to pierwszy w ¿yciu kontakt z inn±, nie afgañsk± kultur±, szans± na dowiedzenie siê czego¶ o kraju z innego krêgu kulturowego. Praca wolontariuszy z ca³± pewno¶ci± przyczyni³a siê do budowania pozytywnego wizerunku RP poza granicami kraju.  (wiêcej >>>) 

Podrêczniki i pomoce dydaktyczne 2002-2006

Transporty pomocy dydaktycznych i naukowych (ksi±¿ki, podrêczniki szkolne, g³ównie podrêczniki do jêzyka angielskiego, zeszyty, d³ugopisy, kredki, materia³y biurowe itp.) dla szkó³ na pó³nocy Afganistanu oraz uniwersytetu w Mazar-i Szarif.  (wiêcej >>>) 

Projekty w trakcie realizacji

Rozudowa kompleksu szkolnego dla ch³opców i dziewcz±t w Heracie (Afganistan)

Rozbudowujemy nasz± szko³ê wybudowan± w 2009 roku o dodatkowe piêtro tak, aby pomie¶ci³a ona ³±cznie 3200 uczniów, dziewcz±t i ch³opców…  (wiêcej >>>) 

Budowa uniwersyteckiej kliniki ochrony ro¶lin w Heracie (Afganistan) – rozbudowa kliniki uniwersyteckiej

Rozbudowujemy nasz± klinikê uniwersyteck± o dwie kolejne kondygnacje. Powstaje klinika ochrony ro¶lin dla Wydzia³u Rolnictwa Uniwersytetu w Heracie. W 2012 roku stanie siê ona odrêbnym Instytutem Ochrony Ro¶lin. Podobnie jak nasza klinika weterynaryjna …  (wiêcej >>>) 

Budowa uniwersyteckiej kliniki ochrony ro¶lin w Heracie (Afganistan)

W ramach wspó³pracy miêdzy Stowarzyszeniem Edukacja dla Pokoju a Uniwersytetem w Heracie na 2011 rok przygotowali¶my projekt pod tytu³em “Walka z ubóstwem i g³odem poprzez poprawê jako¶ci edukacji w zakresie ochrony ro¶lin w prowincji Herat (rozbudowa kliniki uniwersyteckiej)”. Projekt obejmuje rozbudowê,…  (wiêcej >>>) 

Burkina Faso: centrum szkolno-edukacyjne, g³êbinowe ujêcie wody i szkolenia zdrowotne

Projekt Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju realizowany w 2011 roku otrzyma³ dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polska Pomoc” na kwotê 502 457 z³ (tj. ok. 40 procent kosztów projektu). Projekt ma na celu podniesienie jako¶ci ¿ycia, oraz wzrost higieny w gminie Pobe Mengao na pó³nocy Burkina Faso, poprzez wsparcie szeroko rozumianego rozwoju edukacji na poziomie podstawowym.  (wiêcej >>>) 

Kursy czytania i pisania dla kobiet w Zendad¿an (Zenda Jan, Afganistan)

W listopadzie 2009 rusza projekt kursów czytania i pisania dla doros³ych kobiet w miejscowo¶ci Zendad¿an (Zenda Jan), prowincja Herat, Afganistan. W projekcie bierze udzia³ ok. 100 doros³ych kobiet, które nie mia³y wcze¶niej mo¿liwo¶ci uczêszczania do szko³y. Podczas kursu kobiety nabywaj± podstawowej umiejêtno¶ci czytania i pisania. Kursy odbywaj± siê w nowo wybudowanej szkole dla dziewcz±t – czwartej ju¿ szkole Edukacji dla Pokoju. Okres trwania kursu: 10 miesiêcy

Projekty gotowe do realizacji

Tworzenie centrów komputerowych = o¶rodków edukacyjnych
Pomoc dla Doliny Hunzy (Pakistan) – projekt budowy szko³y

4 stycznia 2010 roku gigantyczne osuwisko ska³ i ziemi odebra³o ponad 2000 osób dach nad g³ow±. Zawa³ zablokowa³ bieg rzeki, w wyniku czego powstaje wielkie jezioro. Obecnie (kwiecieñ 2010) ma 14,5 km d³ugo¶ci. Poziom wody podnosi siê o 1 m dziennie. Woda zalewa kolejne domy, szko³y,…  (wiêcej >>>) 

Warsztaty metodyczne dla grupy 100 nauczycieli akademickich

Warsztaty metodyczne dla grupy 100 nauczycieli akademickich z czterech o¶rodków uniwersyteckich w Afganistanie (Kabul, Herat, Mazar-i-Szarif, Dzalalabad). Z pro¶b± o zorganizowanie takich warsztatów metodycznych zwrócili siê do nas rektorzy dwóch najwiêkszych uniwersytetów w Afganistanie: w Kabulu i Mazar-i-Szarif. Warsztaty s± przygotowywane w porozumieniu z afgañskim Ministerstwem Szkolnictwa Wy¿szego i z w³adzami uniwersytetów w Kabulu i Mazar-i-Szarif.

Projekty planowane

Kursy jêzyka angielskiego i obs³ugi komputerów w Pakistanie

Edukacja dla Pokoju przygotowuje projekt na rzecz górskiej spo³eczno¶ci plemiennej  Kalaszów  w prowincji Czitral w Pakistanie.

W sierpniu i wrze¶niu Edukacja dla Pokoju stworzy³a i wyposa¿y³a salê komputerow± we wsi Krakal, Dolina Mumuret (Bumburet), Okrêg Czitral w Pakistanie. W tej sali planujemy przeprowadziæ kursy obs³ugi komputerów i kursy jêzyka angielskiego.  Kalaszowie , licz±cy obecnie ju¿ tylko 3000 osób, to grupa etniczna i religijna o fascynuj±cej staro¿ytnej tradycji, walcz±ca o przetrwanie w obliczu ekspansji islamu w tym regionie górskim. Jednocze¶nie Kalaszowie ¿yj± w skrajnych warunkach, poni¿ej progu ubóstwa.

Budowa ma³ych o¶rodków szkolnych dla kobiet i dziewcz±t na po³udniu Afganistanu

budowa ma³ych o¶rodków szkolnych dla kobiet i dziewcz±t na po³udniu Afganistanu (prowincje: Ghazni, Paktia, Paktika) – we wspó³pracy z organizacj± Women for Afghan Women.

Budowa budynku szkolnego w prowincji Samangan

Budowa budynku szkolnego w prowincji Samangan (ko³o miejscowo¶ci Aibak)[pó³nocny Afganistan] – we wspó³pracy z organizacj± VUSAF / Afghanistan Schulen.

Budowa studni i zbiorników wodnych dla budynków szkolnych i o¶rodków edukacyjnych (Afganistan)
Kursy jêzyka angielskiego i obs³ugi komputerów dla nauczycieli i m³odzie¿y w Afganistanie
Organizacja kursów tkactwa i rzemios³a dla kobiet w Afganistanie
Zbiórka i transporty pomocy naukowych (podrêczniki jêzyków obcych, materia³y pi¶mienne, zeszyty, kasety, komputery, drukarki itp.) na potrzeby Afganistanu.