Edukacja dla Pokoju

POMOC DLA DOLINY HUNZY (HUNZA VALLEY)

Dolina Hunza
Dolina Hunza

O o¶miotysiêcznikach K2, Nanga Parbat, Gasherbrum czy Broad Peak, po³o¿onych wokó³ Doliny Hunzy s³yszymy czasem w mediach.

O tragedii go¶cinnych ludów zamieszkuj±cych Dolinê Hunzy ¶wiat nie us³ysza³ nikt.

Blisko¶æ Afganistanu i terroryzm fundamentalistów w Pakistanie, skutecznie izoluje od ¶wiata potrzebuj±cych pomocy w Dolinie Hunzy. Wsparcie ze strony rz±du jest znikome. Powrót do normalnego ¿ycia w regionie potrwa wiele lat.

Na przysz³o¶æ Doliny Hunzy wp³yw bêdzie mia³o m³ode pokolenie, które teraz pozostaje bez mo¿liwo¶ci nauki. Pragniemy pomóc w tej tragedii. POMӯ wiêc razem z nami w kszta³ceniu dzieci, których rodzice pamiêtaj± kim byli Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka i Andrzej Zawada.

Co siê w³a¶ciwie wydarzy³o?

Zarejestrowane osuniêcie ziemi w Hunza
Zarejestrowane osuniêcie ziemi w Dolinie Hunza

4 stycznia 2010 roku gigantyczne osuwisko ska³ i ziemi odebra³o ponad 2000 osób dach nad g³ow±. Zawa³ zablokowa³ bieg rzeki, w wyniku czego powstaje wielkie jezioro. Obecnie (kwiecieñ 2010) ma 14,5 km d³ugo¶ci. Poziom wody podnosi siê o 1 m dziennie. Woda zalewa kolejne domy, szko³y, ziemie uprawne. 25 000 mieszkañców regionu zosta³o odciêtych od ¶wiata, pozbawionych pomocy medycznej, lekarstw, ¶rodków do ¿ycia.

Karakorum Highway – jeden z najwy¿ej po³o¿onych szlaków komunikacyjnych na ziemi przesta³ istnieæ. Zamiar³ handel, brakuje ¿ywno¶ci, upada rolnictwo i sadownictwo – ¼ród³a utrzymania ludu Doliny Hunzy. Zniszczone szko³y i brak ¶rodków finansowych, pozbawi³y dzieci i m³odzie¿ mo¿liwo¶ci kszta³cenia.

Czytaj szczegó³owy raport o Katastrofie w Dolinie Hunzy.

Co mo¿emy wspólnie zrobiæ dla ludno¶ci Doliny Hunzy?

Zbudowaæ szko³ê, wyposa¿yæ j± w ksi±¿ki, pomoce naukowe i sprzêt komputerowy, uczyæ dzieci w Hunza. My mamy do¶wiadczenie: w takich miejscach wybudowali¶my ju¿ piêæ szkó³.

Jak mo¿esz pomóc?

Przede wszystkim wspieraj±c finansowo akcjê POMOC DLA HUNZA.

Wp³aty mo¿esz dokonaæ na konto Stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju” z dopiskiem: HUNZA.

FORTIS BANK POLSKA SA, V O/Warszawa
82 1600 1374 0003 0052 1297 6001

Planujemy te¿ wyjazdy wolontariuszy-nauczycieli do Hunzy.

Zakres pomocy zale¿eæ bêdzie od zebranych ¶rodków, a wiêc tak¿e od Ciebie.

 

Na skróty